Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 • Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.radcy.rzeszow.pl na odpowiednich podstronach, po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę: Izabela Pączek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Pączek, pod adresem al. T. Rejtana 27A, 35-310 Rzeszów, NIP: 813-326-69-65. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych: Izabela Pączek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Pączek, pod adresem al. T. Rejtana 27A, 35-310 Rzeszów, NIP: 813-326-69-65, adres e-mail: kancelaria@adwokatpaczek.pl
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej. Ten ostatni gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta z przedsiębiorcą.
 • Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zakupu Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mial oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 • Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 • Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zakupu w nim jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 • Informacje o  Poradach prawnych on-line oraz o Poradach prawnych e-mail podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Nakazuje się:
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 • Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 • W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

 

 • 2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Właściciel domeny – Izabela Pączek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Pączek, pod adresem al. T. Rejtana 27A, 35-310 Rzeszów, NIP: 813-326-69-65.
 • Sprzedawca – Izabela Pączek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Pączek, pod adresem al. T. Rejtana 27A, 35-310 Rzeszów, NIP: 813-326-69-65.
 • Radca prawny – Sprzedawca lub osoba współpracująca ze Sprzedawcą, posiadająca uprawnienia radcy prawnego, udzielająca Porad prawnych on-line oraz Porad prawnych  e-mail,
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zakupu Porady prawnej on-line związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 • Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 • Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.adwokatpaczek.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail.
 • Porada prawna on-line – edukacyjna odpowiedź udzielana przez Radcę prawnego
  w ślad za zadanym przez Klienta pytaniem, wyjaśniająca jego problem oraz mająca na celu osiągnięcie korzystnego dla Klienta efektu wyrażonego w ochronie jego uzasadnionych praw i interesów. Porady świadczone są w formie konsultacji on-line (za pomocą komunikatorów internetowych według wyboru Klienta m.in. Whatsup, Messenger, Skype lub telefonicznie),
 • Porada prawna e-mail – edukacyjna odpowiedź udzielana przez Radcę prawnego
  w odpowiedzi zwrotnej na każde z maksymalnie 3 pytań zadanych przez Klienta
  w wiadomości e-mail – dotyczących jednego zagadnienia prawnego, wyjaśniająca jego problem oraz mająca na celu osiągnięcie korzystnego dla Klienta efektu wyrażonego
  w ochronie jego uzasadnionych praw i interesów,
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu.
 • Operator płatności – PayPro SA (PayPro)  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014., operator serwisu Przelewy24.pl.
 • Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i wybranego rodzaju Porady prawnej (on-line lub  e-mail).
 • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za wybraną Poradę prawną on-line oraz Poradę prawną e-mail.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 • Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

 

 • 3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
 • Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 • Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz zakupu Porady prawnej on-line potrzebne są:
 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 • Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 • Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

 

 • 4 RODZAJE PORAD PRAWNYCH DOSTĘPNYCH W SKLEPIE
 • W Sklepie dostępne są Porady prawne on-line oraz Porady prawne e-mail, wyłącznie w nim wskazane.
 • Porady prawne on-line oraz Porady prawne e-mail, udzielane są przez Radcę prawnego, w oparciu o stan faktyczny podany przez Klienta lub o dokumenty udostępnione przez Klienta – wyłącznie po opłaceniu przez Klienta.
 • Porady prawne on-line, odbywają się w terminie uprzednio uzgodnionym z Klientem, jednakże nie wcześniej, niż w następnym dniu roboczym, po dniu zaksięgowaniu płatności.
 • W celu umówienia terminu Porady prawnej on-line, Radca prawny kontaktuje się
  z Klientem, na wskazany przez niego w Formularzu Kontaktowym numer telefonu, bądź w inny wskazany przez Klienta sposób kontaktu (np. poprzez komunikator internetowy wskazany przez Klienta)
 • W celu uzyskania Porady prawnej e-mail, Klient zadaje Radcy Prawnemu maksymalnie 3 pytania dotyczące jednego zagadnienia prawnego, a  Radca prawny udziela na nie odpowiedzi w ciągu 72 godzin  liczonych od następnego dnia roboczego, następującego po dniu w którym płatności została zaksięgowana;
 • Radca prawny świadczy usługi z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych usług, tj. udziela porad prawnych zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Nie odpowiada jednak za rezultat działań podjętych na podstawie porady prawnej.
 • Czas trwania Porady prawnej on-line wynosi do 45 minut. Po przekroczeniu czasu przeznaczonego na daną konsultację (po upływie 45 minut), Sprzedawca nalicza dodatkową opłatę, za każde kolejne rozpoczęte 45 minut –  zgodnie ze stawką godzinową wynoszącą …………..złotych brutto.
 • Specyfika Porady prawnej on-line oraz Porady e-mail, ich cechy charakterystyczne oraz Cena – znajdują się w opisie w Sklepie. Radca Prawny informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania zakupu Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail zgadza się na brak tej konkretnej cechy.
 • Radca prawny zastrzega sobie możliwość odwołania Porady prawnej on-line oraz rezygnacji z udzielenia Porady prawnej e-mail –  jeżeli tematyka konsultacji wykracza poza zakres spraw, którymi się zajmuje. W przypadku Porad prawnych on-line odwołanie konsultacji z tego powodu nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od rezerwacji terminu konsultacji oraz 24 godzin przed terminem konsultacji. Natomiast w przypadku porad prawnych e-mail rezygnacja z udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania może nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania treści pytań przesłanych przez Klienta. Ponadto Radca prawny zastrzega sobie możliwość odwołania Porady prawnej on-line, jeżeli jej udzielenie nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Radcy prawnego. Sprzedawca zwróci Klientowi pełną kwotę Ceny, o ile płatność nastąpiła przed.
 • W przypadku Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail Klient obowiązany jest wykonać płatność przed jej udzieleniem. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Z umówionej Porady prawnej on-line  oraz Porady prawnej e-mail Klient może zrezygnować w każdym czasie przed jej udzieleniem.
 • Radca prawny nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które konsultacje prawne nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W takim przypadku, Radca prawny oraz Klient uzgodnią inny termin Porady prawnej on-line lub umowa zostanie rozwiązana a Sprzedawca zwróci Klientowi cenę uiszczoną za Poradę prawną on-line.
 • Termin Porady prawnej on-line może zostać przełożony za porozumieniem Klienta i Radcy Prawnego.
 • Porady prawne on-line nie są nagrywane przez żadną ze stron.

 

 • 5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA PORADY PRAWNE ON-LINE
 • Klient może dokonać zakupu Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail z poziomu podstrony Sklepu. W Sklepie zamieszczone są aktualne Ceny oraz warianty Porad prawnych on-line. Po dokonaniu wyboru Porady prawnej on-line, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 • Klient powinien najpierw klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail w wyniku czego wybrany wariant Porady prawnej on-line zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 • Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 • Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 • Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu następujących danych:,
 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 • Klient może być zobowiązany wskazać swój adres ze względu na takie wymagania systemowe/informatyczne związane ze środowiskiem cyfrowym Sklepu.
 • W przypadku Porady prawnej on-line Klient w „Uwagach do zamówienia” wskazuje sposób kontaktu z nim (telefonicznie, mailowo lub poprzez wybrany przez Klienta komunikator internetowy) – celem umówienia terminu Porady prawnej on-line.
 • W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz Porady prawnej on-line/Porady prawnej e-mail, jak również formy płatności.
 • Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta w przedmiocie nabycia wybranego rodzaju porady.
 •   Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku:
 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.

 

 • 6 CENY PORAD PRAWNYCH ON-LINE I FORMY PŁATNOŚCI
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa).
 • Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Porad prawnych on-line Porad prawnych e-mail prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych rodzajów Porad prawnych oraz wycofywania Porad prawnych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe, nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej Porady prawnej on-line oraz Porady e-mail.
 • Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.
 • W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danej Porady prawnej on-line/Porady prawnej e-mail, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Porady prawne on-line

– przelewem bankowym– płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy.

– przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
– za pośrednictwem systemu Przelewy24– na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;

 • Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury na firmę w momencie zakupu w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na podany adres mailowy.

 

 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, chyba, że Sprzedawca wykonał w pełni usługę.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.
 • dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 • 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH
 • Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.
 • W przypadku sprzedaży Porady prawnej on-line w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
 • Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 • Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Porady prawnej on-line w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 • Porady prawnej on-line, dostępne w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i Konsultanta lub osób trzecich będących ich autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 • Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Porady prawnej on-line oraz Porady prawnej e-mail, jak i jej części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
 • udostępnianie i prezentowanie osobom trzecim,
 • publikowanie niezależnie od formy publikacji,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 • Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Porada prawna on-line oraz Porady prawnej e-mail nie została ujawniona osobom niepowołanym.

 

 • 10 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Izabela Pączek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Pączek, pod adresem al. T. Rejtana 27A, 35-310 Rzeszów, NIP: 813-326-69-65. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kancelaria@adwokatpaczek.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 • Dane osobowe Klienta podawane w formularzu znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia i założenia Konta) a następnie utrzymywania obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.
 • Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 • Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, Konsultantowi, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.
 • W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

 

 • 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 • W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Skontaktuj się