Odszkodowania

ODSZKODOWNIA

Wypadki komunikacyjne:

  • ustalanie i analiza stanu faktycznego zdarzenia, w związku z którym powstała szkoda;
  • udzielanie niezbędnej pomocy podczas kompletowania tzw. dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej w przypadku powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego szkód na osobie (oraz dotyczącej kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki).

Szkody w mieniu i na osobie powstałe na skutek innych zdarzeń:

  • przygotowywanie zgłoszenia szkody oraz stały kontakt z ubezpieczycielem w ramach postępowania likwidacyjnego, negocjowanie ugód i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w procesach sądowych (w tym zadośćuczynień za szkodę, także w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym);
  • udzielanie niezbędnej pomocy podczas kompletowania tzw. dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej w przypadku powstałych w wyniku danego zdarzenia szkód na osobie (oraz dotyczącej kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki);
  • przygotowywanie zgłoszenia szkody oraz stały kontakt z ubezpieczycielem w ramach postępowania likwidacyjnego, negocjowanie ugód i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w procesach sądowych (w tym zadośćuczynień za szkodę, także w związku ze śmiercią osoby bliskiej w związku ze zdarzeniem wyrządzającym szkodę).

Błędy medyczne:

  • analiza i konsultowanie diagnoz lekarskich pod kątem ich prawidłowości w kontekście aktualnej wiedzy medycznej;
  • ustalanie zakresu szkody (krzywdy) pacjenta wywołanej niewłaściwym leczeniem;
  • wszczynania postępowania dyscyplinarnego, karnego bądź cywilnego celem ustalenia odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy szkody oraz podmiotu (jednostki organizacyjnej) medycznego;
  • dochodzenie należnego poszkodowanemu (ew. jego rodzinie) odszkodowania (w tym zadośćuczynienia) za błędy medyczne.