Oferta

PRAWO SPÓŁEK

PRAWO UMÓW

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ODSZKODOWANIA

PRAWO SOCIAL MEDIÓW

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA I PRZEDSIĘBIORCÓW

PRAWO RODZINNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO PRACY

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRAWO SPADKOWE

POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI

PRAWO SPÓŁEK

 • wszechstronne doradztwo (także od strony podatkowej) przy zawiązywaniu i reprezentacja przy rejestrowaniu (także przy wprowadzaniu zmian dot. podmiotów już zarejestrowanych spółek prawa handlowego (w szczególności pomoc w wyborze rodzaju spółki, sporządzenie projektów stosownej umowy, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki, w tym formularzy KRS);
 • zapewnienie bieżącego wsparcia w zakresie pomocy prawnej na różnych polach działalności spółki (od zagadnień kadrowych i podatkowych, przez przygotowywanie i negocjowanie w jej imieniu umów z kontrahentami, aż po ewentualną windykację jej należności), informowanie o dotyczących spółki zmianach prawnych, opracowywanie projektów dokumentów związanych z działalnością spółki, w tym wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółki i jej organów;
 • przeprowadzanie przekształceń spółek (także przekształceń w spółkę przedsiębiorstw prowadzonych jednoosobowo przez osoby fizyczne), ich łączenia i podziału, a także przeprowadzanie procesów rozwiązywania spółek;
 • wsparcie Klienta przy rozporządzaniu czy to udziałami/akcjami w spółka kapitałowych (także ogółem praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych), czy to przedsiębiorstwem prowadzonym przez spółkę;
 • przeprowadzanie opisanych powyżej działań dot. spółek także z wykorzystaniem systemu S24.

ODSZKODOWNIA

Wypadki komunikacyjne:

 • ustalanie i analiza stanu faktycznego zdarzenia, w związku z którym powstała szkoda;
 • udzielanie niezbędnej pomocy podczas kompletowania tzw. dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej w przypadku powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego szkód na osobie (oraz dotyczącej kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki).

Szkody w mieniu i na osobie powstałe na skutek innych zdarzeń:

 • przygotowywanie zgłoszenia szkody oraz stały kontakt z ubezpieczycielem w ramach postępowania likwidacyjnego, negocjowanie ugód i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w procesach sądowych (w tym zadośćuczynień za szkodę, także w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym);
 • udzielanie niezbędnej pomocy podczas kompletowania tzw. dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej w przypadku powstałych w wyniku danego zdarzenia szkód na osobie (oraz dotyczącej kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki);
 • przygotowywanie zgłoszenia szkody oraz stały kontakt z ubezpieczycielem w ramach postępowania likwidacyjnego, negocjowanie ugód i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w procesach sądowych (w tym zadośćuczynień za szkodę, także w związku ze śmiercią osoby bliskiej w związku ze zdarzeniem wyrządzającym szkodę).

Błędy medyczne:

 • analiza i konsultowanie diagnoz lekarskich pod kątem ich prawidłowości w kontekście aktualnej wiedzy medycznej;
 • ustalanie zakresu szkody (krzywdy) pacjenta wywołanej niewłaściwym leczeniem;
 • wszczynania postępowania dyscyplinarnego, karnego bądź cywilnego celem ustalenia odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy szkody oraz podmiotu (jednostki organizacyjnej) medycznego;
 • dochodzenie należnego poszkodowanemu (ew. jego rodzinie) odszkodowania (w tym zadośćuczynienia) za błędy medyczne.

PRAWO RODZINNE

 • analiza stanu faktycznego i reprezentowanie klienta w sprawach o rozwód i alimenty, w sprawach dot. władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, ustalenia ojcostwa i ubezwłasnowolnienia;
 • opracowywanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyzy) i kompleksowe doradztwo w zakresie podziału majątku wspólnego;
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach przeprowadzanych w sprawach rodzinnych, dotyczących w szczególności opieki i kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku.

bieżąca obsługa przedsiebiorców

 • doradztwo w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzanie przez proces rejestracji przedsiębiorcy w odpowiednim rejestrze;
 • stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności przedsiębiorcy, bieżące informowanie o zaistniałych zmianach prawnych, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby przedsiębiorcy;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami, przygotowywanie i analiza umów i wszelkich związanych z nimi dokumentów, reprezentacja w sporach związanych z realizacją umów;
 • obsługa spraw związanych z osobami zatrudnianymi przez przedsiębiorcę (niezależnie od tytułu prawnego zatrudnienia);
 • reprezentacja przed wszelkimi sądami powszechnymi obu instancji, wszelkimi sądami administracyjnymi obu instancji, sądami polubownymi, organami egzekucyjnymi oraz przed organami administracji publicznej obu instancji (w tym organami administracji skarbowej);
 • przeprowadzanie procesów przekształcenia, łączenia, likwidacji i sukcesji przedsiębiorstw;
 • windykacja zaległych należności przedsiębiorcy.

PRAWO UMÓW

 • analiza, opracowywanie projektów oraz negocjowanie umów z różnych dziedzin prawa (m.in. umowy spółek, umowy cywilne /umowy: sprzedaży, darowizny, agencyjne, budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, o dzieło, handlowe o współpracy, licencyjne, franchisingowe/, wszelkiego rodzaju umowy o świadczenie pracy, itd.;
 • dochodzenie w formule pozasądowej i sądowej roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonywaniem umów, w tym zastrzeżonych kar umownych (windykacja należności).

PRAWO SOCIAL MEDIÓW

 • analiza oraz sporządzanie umów związanych z działalnością Klienta w mediach społecznościach;
 • analiza i tworzenie regulaminów portali społecznościowych;
 • doradztwo w zakresie wyboru ochrony prawnej m.in. dla utworów, znaków towarowych dla Klientów funkcjonujących w mediach społecznościowych;
 • analizowanie przypadków ewentualnych naruszeń praw osób trzecich (także jednostek organizacyjnych) w mediach społecznościowych.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości (w szczególności prowadzenie postępowań o zasiedzenie, o ustanawianie służebności oraz dot. regulowania własności gospodarstw rolnych, także postępowania dot. KW);
 • obsługa i kompleksowe przeprowadzanie spraw dot. nieruchomości, zarówno w formie notarialnej jak i sądowej (m.in. nabycie obejmującegao nieruchomość spadku, ustalanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, podział i zniesienie współwłasności nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa nieruchomości);
 • reprezentacja w sprawach o ochronę praw dot. nieruchomości (także sprawy o ochronę posiadania nieruchomości);
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną praw lokatorów (w tym analiza umów, doradztwo w zakresie najmu okazjonalnego i instytucjonalnego, sprawy o eksmisję).

PRAWO SPADKOWE

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, także spraw o przyjęcie i odrzucenie spadku, spraw o zachowek i dział spadku (w tym poszukiwanie i ustalanie listy spadkobierców oraz sporządzanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia);
 • kompleksowe doradztwo w zakresie sporządzania testamentów (niezbędne postanowienia, w tym zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci testatora, kwestie wydziedziczenia);
 •  doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTULANEJ

 • doradztwo w zakresie wyboru ochrony prawnej dla utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków oraz analizowanie ewentualnych możliwości naruszenia praw osób trzecich;
 • doradztwo dot. Tajemnicy Przedsiębiorstwa (także tematyka dotycząca Know-How);
 • reprezentacja przed Urzędem Patentowym oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
 • w procedurze rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów i wynalazków oraz reprezentacja w postępowaniach spornych przed UP;
 • sporządzanie umów z zakresu praw własności intelektualnej (przenoszących prawa i umów licencyjnych);
 • reprezentacja przed sądami i właściwymi organami w sprawach z zakresu praw własności intelektualnej oraz w związku z czynami nieuczciwej konkurencji.

UPADŁOŚĆ

Konsumencka:

 • przeprowadzanie kompleksowej analizy zadłużenia i wybór najkorzystniejszej możliwości jego restrukturyzacji aż po całkowite umorzenie wierzytelności, pomoc przy ustaleniu wszystkich istniejących długów (również spornych bądź jeszcze niewymagalnych);
 • sporządzanie pism procesowych dot. upadłości, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej;
 • udzielanie bieżących porad dot. upadłości (w szczególności po konsultacjach z syndykiem).

Przedsiębiorców:

 • kompleksowa analiza sytuacji klienta-przedsiębiorcy, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, weryfikacja istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, pomoc w wyborze odpowiedniego typu postępowania;
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz w przedmiocie wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych (także z inicjatywy wierzycieli);
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, także reprezentacja wierzycieli (w szczególności przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności) oraz czuwanie nad przebiegiem postępowania.

PRAWO PRACY

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w sprawach dot. zatrudniania pracowników, a w tym sporządzanie projektów umów o pracę, umów o zachowanie poufności, umów o zakazie konkurencji oraz dokumentów skutkujących rozwiązaniem zawartych umów (tajze tzw. dyscyplinarek);
 • przygotowywanie projektów tzw. wewnętrznych aktów prawa pracy, takich jak układy zbiorowe, regulaminów pracy i płacy;
 • prowadzenie negocjacji i sporów sądowych w zakresie spraw pracowniczych (także w ramach sporów zbiorowych), w tym dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu i niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.

Postępowania przed sądami i innymi organami (mediacje i arbitraż)

 • reprezentowanie Klientów we wszelkich sprawach przed wszelkimi sądami powszechnymi obu instancji (także przed Sądem Najwyższym) oraz przed sądami administracyjnymi obu instancji;
 • reprezentowanie podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych oraz obrona przed sądem w sprawach karno-skarbowych;
 • kompleksowe prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych;
 • zastępowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej obu instancji (w tym przez organy skarbowe, organy nadzoru budowlanego oraz przez ZUS), a także przed KIO w przypadku odwołań związanych z Zamówieniami Publicznymi);
 • uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach i arbitrażu, także reprezentacja Klientów przed wszelkimi sądami polubownymi.